AIRHälsan – arbetsmiljö och hälsa i arbetslivet

AIRHälsans mål är att minska risken för ohälsa i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv. Hållbara verksamheter och företag skapas av medarbetare som mår bra. Låt oss hjälpa er med er arbetsmiljö!

Kontakta oss

AIRHälsan – arbetsmiljö och hälsa i arbetslivet

AIRHälsans mål är att minska risken för ohälsa i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv. Hållbara verksamheter och företag skapas av medarbetare som mår bra. Låt oss hjälpa er med er arbetsmiljö!

Kontakta oss

Bättre arbetsmiljö med AIRHälsan

AIRHälsan har tillsammans med Balans i Tid tagit fram ett nytt och unikt sätt att leverera arbetsmiljötjänster.

Arbetslivet har förändrats och därmed behöver företagshälsovården och dess leveranssätt också utvecklas och moderniseras. Därför har AIRHälsan och Balans i Tid tagit fram ett modernt och digitalt verktyg som gör det möjligt för företag och verksamheter att snabbt och effektivt fånga upp signaler på en osund och sund arbetsmiljö.

Genom enkla knapptryck och val av färger kan dina medarbetare registrera nuvarande upplevelse i deras arbetsmiljö. Vare sig det är sund eller osund upplevelse. På så sätt upptäcker och förebygger vi fysiska och psykiska faktorer redan i ett tidigt skede.

Du som chef och AIRHälsan får en tydlig överblick över er arbetsmiljö och alla anställdas mående. Genom veckorapporter från dina anställda kan vi snabbt fånga upp personal som upplever att deras arbetsmiljö är i behov av förändring samt när det finns signaler på ohälsa på arbetsplatsen.

Abonnera per chef och medarbetare

Med abonnemang får du obegränsad rådgivning inom bland annat ledarskap, arbetsmiljö och förändringsarbete samt förslag på åtgärder till en fast månadskostnad*.

Det här ingår:

  • Tillgång till det digitala verktyget
  • Veckovisa rapporter, statistik och feedback
  • Rådgivning för chef, medarbetare och HR samt inom arbetsrätt

  • Stöd inom den psykosociala arbetsmiljön

  • Stöd i den fysiska arbetsmiljön

Ta del av vår vårkampanj!

Vi erbjuder abonnemanget till halva priset, året ut, om du tecknar abonnemang före 2022-05-31. Vill du veta mer, kontakta oss.

Så här funkar det

Dina medarbetare rapporterar sin nuvarande upplevda situation i arbetsmiljön i appen.

Genom verktyget får du som chef veckovisa rapporter med statistik som visar hur din arbetsplats mår och genom historik hur den utvecklas. Tillsammans med veckorapporten ger AIRHälsan råd och rekommendationer kring behov av insatser, både på medarbetar- och chefsnivå.

AIRHälsan fångar snabbt upp signaler på ohälsa och behov av insatser. Desto tidigare vi upptäcker att någon mår dåligt eller något inte står rätt till på arbetsplatsen, desto snabbare kan vi sätta in åtgärder.

Om AIRHälsan identifierar behovet, inleder vi en kontakt med medarbetare för uppföljning. Dina medarbetare kan också kontakta AIRHälsan när de behöver hjälp, till exempel om de är stressade, nedstämda eller mår dåligt av andra anledningar samt vid arbetsrättsrelaterade frågor.

AIRHälsan ger rådgivning och föreslår individanpassad insats om behovet finns*.

(*) Rådgivning leder ofta till förslag på åtgärder. Dessa åtgärder måste alltid godkännas av närmaste chef innan vi sätter in åtgärden, och då betalar man timpris för den specifika åtgärden.

Lönsam arbetsmiljö

Visste du att varje investerad krona i företagshälsa ger mer än dubbla insatsen tillbaka? Detta visar en omfattande studie gjord på 337 företag och organisationer i 19 olika länder. Förutom minskad ohälsa, färre sjukskrivningar och ökad produktivitet bidrar det även till förbättringar i företagets varumärke och företagskultur. En förutsättning för en fungerande organisation är att ha friska och motiverade medarbetare, vilket påverkar produktivitet, kvalitet och kundbemötande positivt. I längden genererar detta vinster vilket i sin tur kan möjliggöra fortsatta investeringar i verksamheten.

Arbetsmiljölagen innebär att medarbetare har rätt till en bra arbetsmiljö, och att sjukdomar och olycksfall i arbetet måste förebyggas och undvikas. Arbetsförhållanden ska anpassas efter medarbetarens förutsättningar och vid längre sjukskrivningar ska hjälp erbjudas för att medarbetaren ska kunna börja arbeta igen.

AIRHälsan hjälper arbetsplatser att förbättra hälsan hos de anställda genom att stödja arbetsgivaren i arbetet med att skapa en bättre arbetsmiljö, erbjuda friskvård samt utbildning. Vi är en viktig resurs och ett stöd för er arbetsgivare i arbetet med att förebygga ohälsa och i det rehabiliterande arbetet. Du som arbetsgivare kan dessutom få bidrag av Försäkringskassan för att anlita expertstöd för att utreda, planera, initiera, genomföra samt följa upp arbetsinriktade åtgärder – upp till 10.000 kr per medarbetare och år.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa till med arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats? Varmt välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.

Övriga tjänster

Vi på AIRHälsan har olika tjänster som kan hjälpa ditt företag och dina medarbetare att arbeta både förebyggande och rehabiliterande när det kommer till psykisk ohälsa.

Våra utbildningar

Vill du utvecklas med oss? Vill du utbilda dig eller dina chefer och medarbetare? AIRHälsan är ansluten utbildningssamordnare till Afa Försäkring. Se vårt utbud av kurser inom hälsofrämjande arbetsplatser, ledarskap och arbetsmiljö här!

Kurser

Samtalsstöd

När en medarbetare eller chef känner sig stressad, har ångest eller inte mår bra på grund av till exempel arbetssituationen, sin privata situation, en kris eller ett trauma kan stödjande samtal vara ett effektivt sätt att komma vidare. Samtal kan även vara ett stöd för sjukskrivna medarbetare att komma tillbaka till arbetet.

Vårt samtalsstöd sker alltid digitalt.

Konflikthantering

AIRHälsan har lång erfarenhet av att utreda och hantera konflikter. Därför vet vi att konflikter kan vara känsliga att hantera som chef samt att det kan vara svårt att veta hur du ska agera i en konfliktsituation. Konflikter kan vara en källa till ohälsa och som arbetsgivare har man skyldighet att förebygga och åtgärda.

Behöver din organisation hjälp att hantera en konflikt i er organisation? AIRHälsan hjälper er att medla och att vara en neutral part i konflikthanteringsprocessen.

Livsstilsrådgivning

AIRHälsan erbjuder livsstilsrådgivning till era medarbetare. Genom livsstilsrådgivning får medarbetarna möjlighet att utveckla sin hälsa på flera olika plan. Exempelvis arbetar vi med motion, kostrådgivning, stresshantering och mental träning.

Livsstilsrådgivningen kan ske både individuellt och i grupp. Innan vi startar börjar vi alltid med en nulägesanalys av individen/gruppen för att skapa oss en bild av vilka delar som kan utvecklas. Därefter arbetar vi vidare med ert önskade läge och hur dagens förutsättningar ser ut. Genom en tät dialog med individen/gruppen och er verksamhetsledning skapas en hållbar förändring som gynnar såväl verksamheten som den anställde. Tjänsten är individanpassad och används för att kunna bibehålla eller förbättra sin hälsa.

Kontakta oss